Twentse Ambacht| Meubels met karakter| Store in Ootmarsum
Home Algemene voorwaarden

Snel naar...

Betalen

Algemene voorwaarden

Email: info@house-of-steel.nl
Website: www.house-of-steel.nl

Definities

 1. House of Steel: Gevestigd te Ootmarsum onder KvK nummer: 71302956. 
 2. Klant: De persoon die gebruikmaakt van een product of service aangeboden door House of Steel.
 3. Partijen: House of Steel en klant samen.
 4. Consument: Een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 5. Leveranciers: Bedrijven die House of Steel heeft ingehuurd voor verzending van producten.

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens House of Steel.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 - Prijzen

 1. Alle prijzen die House of Steel hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals: Administratiekosten, Heffingen en Reis-, Verzend- of Transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die House of Steel hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt kan House of Steel te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die House of Steel niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding ofwel het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 3 - Betalingen en betalingstermijn

 1. House of Steel mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag vragen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat House of Steel de klant een aanmaning hoeft te sturen, ofwel in gebreke hoeft te stellen.
 4. House of Steel behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling, dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn

Via de webshop wordt de klant verschillende betaalmethoden aangeboden om de producten af te rekenen via de shop. 

Artikel 5 - Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is House of Steel gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan House of Steel. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag House of Steel zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van House of Steel op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door House of Steel, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan House of Steel te betalen. 

Artikel 6 - Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is House of Steel gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 
 2. House of Steel roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan House of Steel, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

Artikel 7 - Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 7 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: 
  1. Het product niet is gebruikt.
  2. Het geen product dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
  3. De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht. 
 2. De bedenktijd van de 7 dagen zoals in lid 1 genoemd vangt aan:
  1. Op de de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.
  2. Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via het internet gaat afnemen. 
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@house-of-steel.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van House of Steel kan worden gedownload. 
 4. De consument is verplicht om het product binnen 7 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan House of Steel, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

Artikel 8 - Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de klant tijdig van zijn herroepingsrecht gebruikt heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan House of Steel heeft geretourneerd, dan zal House of Steel eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen. 
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van House of Steel voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. 

Artikel 9 - Vergoeding retourkosten

Indien de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de klant.  

Artikel 10 - Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Artikel 11 - Retentierecht

 1. House of Steel kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van House of Steel heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan House of Steel. 
 3. House of Steel is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

 1. House of Steel blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledige heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van House of Steel op grond van wat voor met House of Steel gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 
 2. Tot die tijd kan House of Steel zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien House of Steel een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft House of Steel het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Artikel 13 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
 2. Levering vindt plaats bij House of Steel, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft House of Steel het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan House of Steel kan tegenwerpen.
 6. Indien een klant een product besteld dat groter is dan 100cm x 70cm x 58 cm, dan dient er een mogelijkheid te zijn om met een bakwagen/vrachtwagen gelost kan worden op locatie. Wanneer dit niet mogelijk is, worden de extra kosten doorberekend naar de klant.  
 7. Bij beschadiging van het product door leveranciers (bijvoorbeeld tijdens transport) heeft de klant recht op retournering of vervangend artikel. 

Artikel 14 - Levertijd

 1. De door House of Steel opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van House of Steel.  
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij House of Steel niet binnen 7 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 15 - Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig plaats kan vinden. 

Artikel 16 - Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 17 - Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur ofwel bezorger een aantekening top te laten maken, bij gebreke waarvan House of Steel niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan de producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan House of Steel, bij gebreke waarvan House of Steel niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Artikel 18 - Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige, dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

Artikel 19 - Garantie 

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materialen. 
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product , nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Artikel 20 - Vrijwaring

De klant vrijwaart House of Steel tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door House of Steel geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 21 - Klachten

 1. De klant dient een door House of Steel geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant House of Steel daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Klanten dienen House of Steel uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat House of Steel in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat House of Steel gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Artikel 22 - Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan House of Steel. 
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling House of Steel ook daadwerkelijk en tijdig bereikt. 

Artikel 23 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als House of Steel een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan House of Steel verschuldigd zijn. 

Artikel 24 - Aansprakelijkheid House of Steel

 1. House of Steel is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 2. Indien House of Steel aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
 3. House of Steel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, schade aan derden of gemiste besparingen. 
 4. Indien House of Steel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. Alle verstrekte informatie in de webshop, zoals afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen en omschrijvingen, zijn slechts indicatief en gelden alleen bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Artikel 25 - Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van House of Steel vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 26 - Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, wanneer House of Steel toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door House of Steel niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat House of Steel in verzuim is. 
 3. House of Steel heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien House of Steel kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 27 - Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaald in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van House of Steel in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan House of Steel kan worden toegerekend in een van de wil van House of Steel onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van House of Steel kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: 
  1. Noodtoestand (zoals  burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.);
  2. Wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; 
  3. Onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen. 
  4. Computervirussen;
  5. Stakingen;
  6. Overheidsmaatregelen;
  7. Onvoorziene vervoersproblemen;
  8. Slechte weersomstandigheden;
  9. Werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor House of Steel 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat House of Steel er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. House of Steel is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

Artikel 28 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in de fysieke winkel. 

Artikel 29 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. House of Steel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal House of Steel zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 
 4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Artikel 30 - Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van House of Steel. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 31 - Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat House of Steel bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Artikel 32 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar House of Steel is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Opgesteld op 9 juni 2023. 

© 2024 House Of Steel Schulten Media